Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 14 Days 15 Hours 14 Minutes 49 Seconds
Memòria lliure del sistema 2097MB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37R-(b69)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 18:49 06/01/18.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
21/01/2018 09:54
Weather-Display realtime NO actualitzat 0:04:01 > 0:00:15
21/01/2018 09:50
Weather-Display FTP Actual 0:00:11 21/01/2018 09:54
Weather-Display weather data Actual 0:00:20 21/01/2018 09:54
Weather-Display NOAA report NO actualitzat 35640:39:43 > 24:15:00
28/12/2013 09:14