Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 0 Days 18 Hours 54 Minutes 5 Seconds
Memòria lliure del sistema 2097MB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37R-(b69)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 8:14 pm 23/03/19.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
24/03/2019 15:05
Weather-Display realtime Actual 0:00:05 24/03/2019 15:05
Weather-Display FTP Actual 0:00:47 24/03/2019 15:04
Weather-Display weather data NO actualitzat 0:09:20 > 0:05:15
24/03/2019 14:56
Weather-Display NOAA report NO actualitzat 45893:50:43 > 24:15:00
28/12/2013 09:14