Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 1 Days 3 Hours 30 Minutes 47 Seconds
Memòria lliure del sistema 2097MB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37R-(b69)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 9:36 pm 16/07/19.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
18/07/2019 01:10
Weather-Display realtime Actual 0:00:06 18/07/2019 01:10
Weather-Display FTP Actual 0:00:54 18/07/2019 01:09
Weather-Display weather data NO actualitzat 0:17:40 > 0:05:15
18/07/2019 00:53
Weather-Display NOAA report NO actualitzat 48662:56:03 > 24:15:00
28/12/2013 09:14