Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 3 Days 2 Hours 34 Minutes 24 Seconds
Memòria lliure del sistema 2097MB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37R-(b69)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 22:22 23/04/18.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
27/04/2018 00:41
Weather-Display realtime NO actualitzat 0:00:44 > 0:00:15
27/04/2018 00:40
Weather-Display FTP Actual 0:00:44 27/04/2018 00:40
Weather-Display weather data Actual 0:01:05 27/04/2018 00:40
Weather-Display NOAA report NO actualitzat 37934:26:28 > 24:15:00
28/12/2013 09:14