Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 28 Days 15 Hours 49 Minutes 56 Seconds
Memòria lliure del sistema 2097MB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37R-(b69)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 17:36 08/12/18.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
11/12/2018 10:48
Weather-Display realtime NO actualitzat 0:00:31 > 0:00:15
11/12/2018 10:47
Weather-Display FTP Actual 0:01:24 11/12/2018 10:47
Weather-Display weather data NO actualitzat 0:06:28 > 0:05:15
11/12/2018 10:42
Weather-Display NOAA report NO actualitzat 43417:33:51 > 24:15:00
28/12/2013 09:14