Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 7 Days 17 Hours 18 Minutes 42 Seconds
Memòria lliure del sistema 2097MB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37R-(b69)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 10:04 pm 17/09/2019.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
18/11/2019 18:26
Weather-Display realtime NO actualitzat 718:42:10 > 0:00:15
19/10/2019 20:44
Weather-Display FTP NO actualitzat 1300:39:54 > 0:05:15
25/09/2019 14:46
Weather-Display weather data NO actualitzat 1301:04:20 > 0:05:15
25/09/2019 14:22
Weather-Display NOAA report NO actualitzat 51633:11:43 > 24:15:00
28/12/2013 09:14