Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 6 Days 8 Hours 9 Minutes 26 Seconds
Memòria lliure del sistema 2097MB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37R-(b69)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 2:35 pm 14/05/19.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
20/05/2019 09:21
Weather-Display realtime NO actualitzat 0:00:49 > 0:00:15
20/05/2019 09:21
Weather-Display FTP Actual 0:00:49 20/05/2019 09:21
Weather-Display weather data NO actualitzat 0:14:50 > 0:05:15
20/05/2019 09:07
Weather-Display NOAA report NO actualitzat 47255:07:13 > 24:15:00
28/12/2013 09:14