Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 3 Days 16 Hours 10 Minutes 21 Seconds
Memòria lliure del sistema 2097MB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37R-(b69)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 10:04 pm 17/09/2019.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
21/09/2019 13:36
Weather-Display realtime Actual 0:00:02 21/09/2019 13:36
Weather-Display FTP Actual 0:00:04 21/09/2019 13:36
Weather-Display weather data NO actualitzat 0:21:12 > 0:05:15
21/09/2019 13:15
Weather-Display NOAA report NO actualitzat 50235:21:35 > 24:15:00
28/12/2013 09:14