Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 9 Days 6 Hours 26 Minutes 15 Seconds
Memòria lliure del sistema 2097MB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37R-(b69)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 22:18 25/09/18.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
26/09/2018 17:10
Weather-Display realtime NO actualitzat 14:32:03 > 0:00:15
26/09/2018 02:38
Weather-Display FTP NO actualitzat 14:20:14 > 0:05:15
26/09/2018 02:49
Weather-Display weather data NO actualitzat 14:23:07 > 0:05:15
26/09/2018 02:47
Weather-Display NOAA report NO actualitzat 41598:55:30 > 24:15:00
28/12/2013 09:14