Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 4 Days 13 Hours 9 Minutes 50 Seconds
Memòria lliure del sistema 2097MB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37R-(b69)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 17:20 16/07/18.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
21/07/2018 05:48
Weather-Display realtime NO actualitzat 0:03:27 > 0:00:15
21/07/2018 05:45
Weather-Display FTP Actual 0:00:37 21/07/2018 05:48
Weather-Display weather data Actual 0:00:49 21/07/2018 05:48
Weather-Display NOAA report NO actualitzat 39979:34:12 > 24:15:00
28/12/2013 09:14